Peter DEKENS (photos, concept, text), Dirk De Wachter (preface), Rob VAN HOESEL (Book Design)

(un)expected

Unbound Pb. (no dust jacket, as issued),
21 x 29 x 1,5 cm., 144 pp., bilingual: Dutch / English, Ltd. to 600 copies.
Eriskay 2016.
ISBN 9789492051189

nicht verfügbar

 

CURRENTLY SOLD OUT!

"'(Un)expected' is a memorable photo project about the coping process of surviving relatives of suicides in West Flanders.
In 2008 the mother of documentary photographer Peter DEKENS took her life and just recently a friend did the same.
West Flanders, the region where he grew up, has one of the highest suicide rates in Europe, one and a half times higher than the European average and twice as many as the Netherlands. Every month in West-Flanders 20 people commit suicide.
During his research DEKENS came into contact with people who had experienced a suicide of a loved one. For some this happened totally unexpected, for another the traumatic event was not unexpected at all.

About the photo book, '(un)expected'
'(Un)expected' contains five stories about the grief of survivors of suicide and the way people cope with their loss in different ways: the sadness, the grieving process, but also the attempts at finding a new way to live.
There is the story of Hanne who takes a daily walk to the woods for months to sit by the tree where Ime took his life. We see how DEKENS’ father who continues to perform household tasks on autopilot after his wife’s death. How José repeatedly feels the emotion on the train ride as she passes the spot where Steven left his life. The pain and the fight against depression of Kris who lost her son. And the children of Walter who have to cope with the loss of their mother.

DEKENS hopes that the book will play a socially useful role, and that it is seen by caregivers, general practitioners, specialists, nurses and students in psychology, psychiatry and social work. But above all, he would like the book to be a support for survivors and make the taboo regarding suicide widely debatable." (publisher's note)

About the photrographer, Peter DEKENS:
Peter DEKENS graduated in 2012 on the documentary photography course at AKV St. Joost in Breda, The Netherlands.
His new project follows a larger field of research where DEKENS want to make social-sensitive matters visible. Recently, he focused on the social consequences of blindness, disability and sex, and the life of a family on the periphery of society. His previous book 'Touch' (a portrait of a blind boy) got international attention and was nominated for the DutchDoc Awards, the most important award in the field of documentary photography in the Netherlands.

In Dutch:
'(Un)expected' is een beklijvend fotoproject over het verwerkingsproces van nabestaanden bij zelfdoding in West-Vlaanderen. In 2008 stapte de moeder van documentair fotograaf Peter DEKENS (BEL) uit het leven en vrij recentelijk nog deed een vriend hetzelfde.
West-Vlaanderen, de regio waar hij opgroeide, heeft sowieso een vrij hoog percentage zelfdodingen: anderhalve keer het Europese gemiddelde en twee keer zoveel als in Nederland. Elke maand plegen 20 mensen in West-Vlaanderen zelfmoord.
Tijdens zijn onderzoek kwam DEKENS in contact met mensen die in hun nabije omgeving een zelfdoding hadden meegemaakt. Voor de een was dat totaal onverwacht, voor een ander was de traumatische gebeurtenis juist helemaal niet onverwacht.

'(Un)expected' bestaat uit vijf beeldverhalen over het verwerkingsproces van nabestaanden bij zelfdoding. Het maakt zichtbaar hoe ieder op zijn eigen wijze omgaat met het verlies: het verdriet, het rouwproces maar ook de pogingen om weer een nieuwe weg in het leven te vinden.
Zo is er het verhaal van Hanne die maanden lang dagelijks naar het bos gaat om naast de boom te zitten waar Ime zich het leven benam. We zien hoe de vader van DEKENS op automatische piloot de huishoudelijke taken blijft uitvoeren na de dood van zijn echtgenoot. Hoe José keer op keer de emotie voelt als ze met de trein de plek passeert waar Steven het leven liet. De pijn en het gevecht tegen de depressie van Kris die haar zoon verloor. En de kinderen van Walter die moeten leren omgaan met het gemis van hun moeder.

DEKENS hoopt dat het boek een maatschappelijk relevante rol zal spelen en dat het wordt gezien door hulpverleners, huisartsen, specialisten, verpleegkundigen en studenten binnen de psychologie, psychiatrie en sociale hulpverlening. En bovenal wenst hij dat het boek tot steun is voor nabestaanden en het taboe ten aanzien van zelfdoding in bredere kring bespreekbaar maakt." (publisher's note)

Peter DEKENS studeerde in 2012 af aan de opleiding documentaire fotografie aan AKV St Joost te Breda, Nederland. Zijn nieuwe project past binnen een groter onderzoeksdomein waarmee Peter Dekens zich richt op het zichtbaar maken van sociaal-gevoelige onderwerpen die weinig media-aandacht krijgen. Recentelijk richtte hij zich op de sociale consequenties van blindheid, invaliditeit en sex, en het leven van een gezin aan de periferie van de samenleving. Zijn vorige boek Touch (een portret van een blinde jongen) kreeg internationaal veel aandacht en was het genomineerd voor de DutchDoc Awards, de belangrijkste onderscheiding op het gebied van documentaire fotografie in Nederland.

Z.ZT.AUSVERKAUFT!

"'(Un)expected' ist ein denkwürdiger Fotoband über den Umgang mit überlebenden Verwandten von Selbstmördern in Westflandern.
2008 hat sich die Mutter des Dokumentarfotografen Peter DEKENS das Leben genommen und kurze Zeit vor dem Projekt auch ein Freund von ihm.
West-Flandern, die Region, in der er aufgewachsen ist, hat eine der höchsten Selbstmordraten in Europa, eineinhalb Mal mehr als der europäische Durchschnitt und doppelt so viele wie die Niederlande. Jeden Monat begehen 20 Menschen in Westflandern Selbstmord.
Während seiner Recherchen kam DEKENS mit Menschen in Kontakt, die den Selbstmord eines geliebten Menschen erfahren hatten. Für Einige geschah dies völlig unerwartet, für andere kam das traumatische Ereignis gar nicht unerwartet.

Über das Buch
'(Un)expected' beinhaltet fünf Geschichten über die Trauer von Überlebenden von Selbstmord und die Art und Weise, wie Menschen auf unterschiedliche Weise mit ihrem Verlust umgehen: die Trauer, den Prozess des Trauerns, aber auch die Versuche, ein neue Leben zu beginnen.
Es gibt die Geschichte von Hanne, die monatelang täglich in den Wald geht, um sich an den Baum zu setzen, wo Ime sein Leben nahm. Wir sehen, wie DEKENS' Vater nach dem Tod seiner Frau weiterhin Autopilotaufgaben im Haushalt erledigt. Wie José die Emotionen auf der Bahn immer wieder spürt, als sie an der Stelle vorbeigeht, an der Steven sein Leben gelassen hat. Der Schmerz und der Kampf gegen die Depression von Kris, die ihren Sohn verloren hat. Und die Kinder von Walter, die mit dem Verlust ihrer Mutter zu kämpfen haben.

DEKENS hofft, dass das Buch eine gesellschaftlich nützliche Rolle spielen wird und dass es von Betreuern, Allgemeinärzten, Spezialisten, Krankenschwestern und Studenten in Psychologie, Psychiatrie und Sozialarbeit gesewahrgenommen wird. Vor allem aber möchte er, dass das Buch eine Unterstützung für die Überlebenden darstellt und das Tabu bricht, über Selbstmords zu sprechen." (freie Übersetzung des Verlagstextes)

Über den Photographen Peter DEKENS:
Peter DEKENS machte 2012 seinen Abschluss im Bereich Dokumentar-Fotografie am AKV St. Joost in Breda, Niederlande.
Sein neues Projekt verfolgt ein größeres Forschungsfeld, in dem DEKENS sozial sensible Themen sichtbar machen will.
Zuletzt hat er sich auf die sozialen Konsequenzen von Blindheit, Behinderung und Sex sowie auf das Leben einer Familie am Rande der Gesellschaft konzentriert.
Sein letztes Buch, 'Touch' - das Porträt eines blinden Jungen - erlangte internationale Aufmerksamkeit und wurde für die DutchDoc Awards nominiert, die wichtigste Auszeichnung auf dem Gebiet der Dokumentarfotografie in den Niederlanden.