Reinis LISMANIS (photos, text), Christos Hadjioannou (text), Paulius Petraitis (text), Ilaria Speri (text), Ott METUSALA (Book Design)