Max SHER, Kate Bush (essay), Max Trudolyubov (essay), Nuria Fatykhova (foreword)